بسته بندی عبارتست از نوعی پوشش مناسب که محصول را در بر می گیرد.