بسته بندی مقوایی ، جعبه هایی است که از مقوا تشکیل میشود در اندازه و رنگ های متفاوت